Connecting sustainability initiatives with efficiency measures: an opportunity for business schools

The integration of sustainable development in higher education takes many forms. More and more journals report about a diversity in approaches, some focused on education, others on research, campus operations or the societal role of the institution. Business schools, being specific entities within the higher education spectrum, developed their own approaches, derived from their close relationship with entrepreneurs, or oriented towards their societal role in fostering corporate social responsibility and business ethics. Specific initiatives were developed, one of which the UN Principles for Responsible Management Education (PRME) is probably the most widespread within business schools’ networks.

In a new article, the bridge is made between two concepts currently being debated within the context of business schools (but also, within a wider context of higher education), i.e. the possibilities to connect sustainability initiatives with efficiency measures in the organisation. Efficiency measures are often introduced in order to improve a process. Originally focused on economic aspects, efficiency measures strived towards producing more with less input (of materials, of manpower, etc.). In this sense, efficiency was a typical characteristic of the bottom line, oriented towards reducing costs and maximising profits. Current trends in higher education show a growing attention towards efficiency and the introduction of managerial styles inherent to this model. This evolution however seems to be contradictory to the current process of sustainability integration in higher education.

The article takes a closer look at how business schools might introduce sustainability initiatives, and connect them to efficiency measures. Three cases are being described: the Assessment Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE), the Ecological Footprint Analysis (EFA) and the Principles for Responsible Management Education (PRME). The three cases are very different in their approach and characteristics, but they all show the potential to enhance the integration of sustainability while connecting this process to efficiency measures. This potential is however not being fulfilled within the business schools’ context, mainly due to remaining barriers against systemic change.

The article is published in the Central and Eastern European Journal of Management and Economics (CEEJME). It is Open Access and available for free download via the journal website.

Full reference:
Lambrechts, W., Van Liedekerke, L., Rymenams, S. (2015). Connecting sustainability initiatives with efficiency measures: an opportunity for business schools. Central and Eastern European Journal of Management and Economics 3 (2), pp. 161-173.


Abstract:

One of the essential parts within the transition towards sustainable economies, is the way how higher education prepares its students for their future role in business. In order for them to contribute to corporate social responsibility within the enterprise context, they need specific skills and competences related to sustainable development. Derived from the societal role of business schools in preparing the future business leaders and entrepreneurs, the focus of this paper is the contribution of business schools to sustainability integration. The topic could be wider situated within the context of higher education for sustainable development, which aims at integrating competences for sustainable development into the curriculum, and integrating sustainability measures within campus operations, research and societal role. This reflective article looks at a business school context as a case for institutional efficiency measures. It describes how business schools could implement efficiency measures and apply instruments within their own context, looking at the campus as a ‘living laboratory’ for sustainability innovation. Three tools and instruments to foster sustainability integration on campus, its benefits and possible problems are described: Assessment Instrument for Sustainability in Higher Education; Ecological Footprint Analysis; and Principles for Responsible Management Education. It builds upon the data and results from several action research projects within two Belgian business schools. As a conclusion, the article reflects upon the essential characteristics of these initiatives, as a way to connect sustainability initiatives to efficiency measures. This may be an opportunity for business schools, not yet used to its full potential yet.

Polish title and abstract:

Łączenie inicjatyw zrównoważonego rozwoju ze środkami poprawy efektywności: szansa dla szkół biznesu

Jednym z istotnych elementów w obrębie przejścia na gospodarki zrównoważone jest sposób, w jaki szkolnictwo wyższe przygotowuje swoich studentów do ich przyszłej roli w biznesie. Aby mogli się przyczynić do społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście przedsiębiorstw, potrzebują konkretnych umiejętności i kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Czerpiąc swoje założenia ze społecznej roli szkół biznesu w przygotowywaniu przyszłych liderów biznesu i przedsiębiorców, głównym tematem tego artykułu jest wkład szkół biznesu w integrację zrównoważonego rozwoju. Ten wątek może być szerzej umieszczony w kontekście szkolnictwa wyższego w zakresie zrównoważonego rozwoju, którego celem jest włączenie nauczania kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju do programu nauczania oraz integracja środków zrównoważonego rozwoju w ramach działalności kampusu, badań i roli społecznej. Ten przeglądowy artykuł skupia się na szkołach biznesu w kontekście stanowienia przykładu instytucjonalnych działań na rzecz poprawy efektywności. Opisuje on w jaki sposób szkoły mogą wdrażać środki poprawy efektywności i stosować instrumenty na swoim własnym przykładzie, patrząc na kampus, jak na „żywe laboratorium” dla innowacyjnych rozwiązań zrównoważonego rozwoju. Opisano tu trzy narzędzia i instrumenty wspierania integracji zrównoważonego rozwoju na terenie kampusu, płynące z nich korzyści i możliwe problemy: instrument oceny dla zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym, analiza śladu ekologicznego oraz zasady odpowiedzialnego kształcenia menedżerów (PRME). Artykuł opiera się na danych i wynikach kilku projektów badawczych prowadzonych w ramach dwóch belgijskich szkół biznesu. Podsumowując, artykuł stanowi refleksję nad kluczowymi cechami tych inicjatyw będących sposobem na połączenie inicjatyw zrównoważonego rozwoju z środkami poprawy efektywności. To może być szansa dla szkół biznesu, które jeszcze nie wykorzystały swojego pełnego potencjału.
Słowa kluczowe: AISHE, szkoły biznesu, analiza śladu ekologicznego, środki poprawy efektywności, szkolnictwo wyższe, PRME, zrównoważony rozwój.

Advertisement

One response to “Connecting sustainability initiatives with efficiency measures: an opportunity for business schools

  1. Pingback: Connecting sustainability initiatives with efficiency measures: an opportunity for business schools | Sustainable Smart Cities·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s